Annons:

Publicerad: 2021-10-20

Snart klart för 750 meter långa tåg

På stora delar av det svenska järnvägarna tillåts 630 meter långa godståg. Många vill se betydligt längre tåg men Green Cargo tycker det är viktigare med lite längre godståg i verkligheten än riktigt långa godståg på ritbordet.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

CFL Cargo passerar den nya driftplatsen Ombenning mellan Avesta Krylbo och Fagersta med Traxx-lok och containertåg från Insjön till Göteborg Skandiahamnen 2 september 2021.

Man kan ha olika uppfattningar om optimala tåglängder men risken är att man diskuterar några meter hit eller dit i evighet utan att något händer i verkligheten.

 

Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo

“Man kan ha olika uppfattningar om optimala tåglängder men risken är att man diskuterar några meter hit eller dit i evighet utan att något händer i verkligheten”, säger Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo.

”Det viktiga är att vi nu koncentrerar resurserna på att genomföra beslutet att tillåta 750 meter långa tåg och att bromsprocenttabellerna räknas om för att sådana tåg ska kunna framföras i minst 100 kilometer i timman.”

”När vi har fungerade tågtrafik med 750 meter långa godståg på alla hårt trafikerade banor kan vi börja diskutera om nästa steg ska vara 835 meter, 1 050 meter eller någonting annat men låt oss först satsa helhjärtat på 750 meter”, säger Pelle Anderson.

Mötesstationer behöver förlängas

För att det ska gå att köra 750 meter långa tåg, eller 740 meter som målet ibland definieras för att lokförarna ska ha lite marginal, behöver många mötesstationer på enkelspåriga banor som Godsstråket genom Bergslagen, Norra stambanan, Stambanan genom övre Norrland, Vänerbanan och Värmlandsbanan förlängas.

Dessutom måste förbigångsspåren på dubbelspåriga järnvägar som Västra stambanan, Södra stambanan och Västkustbanan ibland förlängas för att godstågen ska kunna ställas åt sidan när snabbare tåg passerar.

För det tredje måste ankomst- och avgångsspåren på rangerbangårdarna och vissa andra godsbangårdar rymma de längre tågen.

Ett av Green Cargos tåg med dubbla Rc-lok passerar Ombenning innan byggandet av driftplatsen inleddes i juli 2020.

Annons:

Nu tvingas våra lokförare ofta sänka farten på tåg som normalt får framföras i 100 kilometer i timman till 90 eller 80 eftersom vagnarna inte har tillräckligt effektiva bromsar enligt de gamla bromsprocenttabellerna.

 

Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo

Bromsprocenttabeller behöver räknas om

Sist men inte minst måste de så kallade bromsprocenttabellerna räknas om så att de längre tågen kan framföras i samma, eller nästan samma, hastigheter som de kortare tågen.

Bromsprocenttabellerna anger hur fort tåg förår framföras med hänsyn till längd och tillgänglig bromskapacitet.

”Nu tvingas våra lokförare ofta sänka farten på tåg som normalt får framföras i 100 kilometer i timman till 90 eller 80 eftersom vagnarna inte har tillräckligt effektiva bromsar enligt de gamla bromsprocenttabellerna”, säger Pelle Andersson.

”Ett prioriterat mål är att få framföra 750 meter långa tåg i triangeln Hallsberg-Göteborg-Malmö-Hallsberg i 100 km/h förutsatt att tågen är försedda med normala bromsar”.

”Vi vill också få köra tåg som på kontinenten får framföras i 120 km/h med samma hastighet i Sverige. Med nuvarande regler får vi köra 100 km/h eller ännu långsammare.”

Tvingas koppla av vagnar för att få köra 100 km/h

Green Cargo väljer nu relativt ofta att koppla bort ett antal vagnar ur tågen för att få köra dem i 100 km/h när alternativet är att sänka farten till 80 km/h. Då kommer de flesta vagnarna fram i tid i stället för att alla försenas. Men vagnarna som kopplas av kan bli ett dygn försenade.

Sverige ska möjliggöra trafikering av minst 740 meter långa tåg på Transeuropeiska transportnätets stomnät år 2030 enligt Europaparlamentet och Europeiska rådet förordning.

I Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns drygt 1,8 miljarder kronor reserverade för åtgärder för att kunna köra längre tåg på de svenska järnvägarna, dels i triangeln Hallsberg-Göteborg-Malmö på 143 Mkr och dels på övrigt banor på 1 697 Mkr.

Banverket och på senare år Trafikverket har sedan 1990-talet utrett och arbetat för möjligheten att trafikera de svenska järnvägarna med längre godståg.

 

Hector Rail drar ett SFL-tåg från Malmö till Hallsberg med ett 441-lok förbi Jakobshyttan mellan Motala och Hallsberg i oktober 2015.

Fortfarande stopp vid 630 meter

Mötesspår, förbigångsspår och bangårdar har sedan dess anpassats för 750 meter långa godståg vid om- och nybyggnation men fortfarande tillåter Trafikverket inte längre än 630 meter långa tåg på stora delar av järnvägsnätet.

Malmbanan kan trafikeras med 750 meter långa tåg med särskild bromsprocenttabell. Enstaka tåg upp till 730 meter framförs även på Södra stambanan och det är, enligt Trafikverket, ”genomförbart att hitta tåglägen på andra banor vid specifika tidpunkter”.

”Helt klart är transportköparna och tågtrafikbolagen mest angelägna om att kunna köra längre tåg” säger Per-Anders Winge, utredare på Trafikverket.

Längre tåg i godstågstriangeln

Trafikverket har kommit en bra bit på väg mot 750 meter långa tåg i godstågstriangeln Hallsberg-Göteborg-Malmö-Hallsberg och tågtrafikföretagen kommer att kunna köra fler långa tåg även på övriga stora godstågsstråk som Vänerbanan, Bergslagsbanan, Godsstråket genom bergslagen, Norra stambanan och Stambanan genom Övre Norrland i slutet av gällande planperiod.

I planen finns för sträckan Malmö-Hallsberg borttagning av administrativa hinder för 750 meter tåg och en mindre ombyggnad av bangården i Nässjö, för Västra stambanan Göteborg-Hallsberg förlängning av förbigångsspår och växelbyten i Slätte och Väring och mindre ombyggnad av signalsystemet i Herrljunga samt förlängning av ett spår på rangerbangården i Hallsberg.

Förlängning av förbigångsspår planeras i ett senare skede även i Moholm och Tyllered.

Hector Rail med dubbla Traxx-lok strax norr om Eslöv med ett tåg från Tyskland för Samskip i april 2020.

Gamla bromsprocenttabeller

Dagens bromsprocenttabeller togs fram på 1980-talet och gäller för tåglängder upp till 730 meter. En ny bromsprocenttabell gör det möjligt att framföra 750 meter långa tåg i minst 100 km/h.

För att kunna tillämpa den nya bromsprocenttabellen krävs att signalanläggningen uppfyller dagens projekteringsregler i ATC-systemet. Trafikverket har genomfört en fördjupad inventering på sträckorna Malmö-Hallsberg, Malmö-Peberholm och Malmö-Göteborg.

Hittills har anläggningarna på samtliga driftplatser mellan Lund och Nässjö kontrollerats. Man fann bland annat att kodning av verklig lutning utförts mindre restriktivt, att krav på förbeskedsavstånd inte helt uppfylls och att lägre hastighet mot en spårväxel som leder till avvikande huvudspår kan behöva vara lägre än den tillåtna hastigheten genom växeln när det finns flera efterföljande hastighetsnedsättningar.

När översynen är klar Malmö-Hallsberg är klar följer Malmö-Göteborg, vilket går snabbare eftersom stora delar av Västkustbanan byggts ut till dubbelspår de senaste årtiondena.

Nya bromsprocenttabeller innebär en otrolig förbättring för Green Cargo och alla andra godstågsbolag”

Nya tabeller från 2024

Pelle Andersson hoppas att den nya bromsprocenttabellen kommer att gälla från 2024.

”Framtagande av ny tabell har inte skett med ett särskilt imponerande tempo”, säger han. ”Men nu verkar Trafikverket äntligen ha börjat jobba aktivt med dessa.”

”Nya bromsprocenttabeller innebär en otrolig förbättring för Green Cargo och alla andra godstågsbolag”.

Av de 7 000 tåg Green Cargo kör årligen mellan Hallsberg och Malmö tvingas i år 1 200 köra saktare än 100 km/h på grund av restriktionerna i nuvarande bromsprocenttabeller.

”Med de nya tabellerna kommer det att bli enstaka tåg och vi kan i stället höja farten till 110 kilometer i timman i ganska många tåg”, säger Pelle Anderson

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Allt fler containrar på tåg

Andelen containrar som körs på järnväg till och från de stora hamnarna i Sverige fortsatte att öka under fjolåret. I Göteborg, Helsingborg och Umeå ökade andelen järnvägstransporter kraftigt.

Nyhet

Omvägar för godset från hamnen

Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje. I december 2023 ska ytterligare nästan två kilometer av den tio kilometer långa banan ha två spår.