Uppdaterad: 20 januari 2024

Kapacitet – järnvägens viktigaste fråga

Det är trångt på spåren. Idag har nyttjandet av järnvägen i det närmaste nått maxkapacitet på de högtrafikerade delarna av järnvägsnätet. Samtidigt blir lastbilarna allt längre och tyngre – och tågföretagen får svårare och svårare att konkurrera med åkerierna om godstransporterna.

Godståg med containers på Hamnbanan i Göteborg i april 2018. FOTO: Kasper Dudzik

P
å den här sidan utforskar vi kapacitet i järnvägssystemet utifrån alla tänkbara aspekter, varför är det viktigt, hur påverkar det både passagerartrafik och godstransporter, vad betyder det för Sveriges välstånd och tillväxt. Sidan uppdateras kontinuerligt med mer information.

Det regionala resandet har haft en särskilt stor ökning – nästan 300 procent sedan 1990 – vilket påverkar all person- och godstrafik då spåren är gemensamma. Och trenden är tydlig – utvecklingen mot än bättre fungerande regioner kommer att kräva mer järnväg, inte bara ett lappande och lagande av dagens anläggningar. Detta har till exempel professor Göran Cars pekat på i en rapport från våren 2023.

De tre senaste artiklarna om kapacitet

Sponsrat innehåll

EuroDual – framtidens godståg i Skandinavien

Skandinavien står inför en avgörande utmaning – den åldrande lokflottan hotar att urholka järnvägens konkurrenskraft och försprång inom hållbara transporter. Sverige har en av Europas äldsta lokflottor, vilket riskerar en oönskad förskjutning från järnvägs- till vägtransporter.

Notis

Bedräglig statistik om flygresandet

Försäljningen av inrikesflyget ökade i april, jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade köp av tågresor inom landet. Det här visar färsk statistik från Svenska Resebransch Föreningen (SRF).

Notis

Regioner vill bygga ny järnväg mellan Linköping och Jönköping

Region Östergötland och Region Jönköping vill bygga nya spår mellan Linköping och Jönköping. Finansieringsförslaget bygger på så kallad offentlig-privat samverkan (OPS). Staten, genom Trafikverket, bidrar med 12 miljarder kronor och övriga medel förväntas komma från EU och privata investerare.

Annons:

Vad är kapacitet inom järnväg?

Kapacitet inom järnväg hänvisar till den förmåga som ett järnvägssystem har att hantera och transportera passagerare och gods. Det innefattar flera viktiga faktorer.

Ny järnvägskapacitet möjliggör en redundans i systemet, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna rusta upp den existerande järnvägsanläggningen på ett effektivt sätt utan stora störningar för resenärer och godsköpare.

Till det kommer alla möjligheter som digitaliseringen medför avseende samordning mellan olika transportslag vilket öppnar för en helt ny nivå av samordnad effektivitet i transportsystemet med tillhörande bättre, smidigare lösningar för transportköpare och allmänhet än vad vi sett hittills.

Kapacitet är en komplex fråga som påverkas av många faktorer. Men en sak är säker, en välplanerad och effektiv järnvägsinfrastruktur är nödvändig för att öka kapaciteten och göra järnvägen till en konkurrenskraftig och hållbar transportlösning. Det är en viktig fråga att hantera för att möjliggöra smidig och pålitlig järnvägstrafik, särskilt när vi ser på järnvägens roll i framtida transportnätverk.

  • Spårkapacitet. Hur många tåg kan köras på järnvägsspåren samtidigt utan att det uppstår trängsel eller förseningar?
  • Stationer och terminaler. Hur effektivt hanteras passagerare och gods vid stationer och terminaler?
  • Underhåll och infrastruktur. Hur väl underhålls spår, signaler och andra infrastrukturelement för att säkerställa smidig trafik?

Varför är kapacitet inom järnvägssystemet viktig?

Järnvägskapacitet är av avgörande betydelse för en effektiv och hållbar transportinfrastruktur. Här är några skäl till varför det är viktigt:

  • Effektivitet. En hög kapacitet i järnvägssystemet möjliggör snabb och effektiv rörelse av människor och varor, vilket minskar trängsel och förseningar.
  • Bättre för miljön. Järnväg är generellt sett ett ett miljövänligare transportsätt än till exempel vägtrafik eller flyg. En ökad kapacitet på järnväg kan därför minska koldioxidutsläppen.
  • Ekonomisk tillväxt. En väl fungerande järnvägskapacitet främjar ekonomisk tillväxt genom att underlätta handel och affärsverksamhet.
  • Säkerhet. En optimal kapacitet bidrar till ökad säkerhet och minimerar risken för olyckor och incidenter.

Utmaningar och framtida trender

Järnvägen har många utmaningar, särskilt med tanke på en ökande efterfrågan i kombination med brist på kapacitet och ett stort behov av modernisering. Dessutom har vi i Sverige en stor underhållsskuld. Följande framtida trender påverkar järnvägen och arbetet med kapacitet:

  • Digitalisering. Smarta signalsystem och övervakningstekniker kommer att spela en viktig roll i att öka kapaciteten.
  • Hållbarhet. Järnvägen är en viktig nyckel för att samhället ska kunna bli mer miljövänligt och energieffektivt.
  • Förbättrad infrastruktur. Investeringar i infrastruktur kommer att vara nödvändiga för att möjliggöra ökad kapacitet, möjlighet att nå klimatmålen och en förbättrad prestanda.

Annons:

Alla artiklar om kapacitet

Notis

Bedräglig statistik om flygresandet

Försäljningen av inrikesflyget ökade i april, jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade köp av tågresor inom landet. Det här visar färsk statistik från Svenska Resebransch Föreningen (SRF).

Kapacitet Nyhet

Många banarbeten under påsken

Som vanligt sker många banarbeten under påskhelgen i år. Många tåg ställs in, många tåg ersätts med buss längre eller kortare sträckor och många tåg leds om med längre restid som följd.

Notis

Regioner vill bygga ny järnväg mellan Linköping och Jönköping

Region Östergötland och Region Jönköping vill bygga nya spår mellan Linköping och Jönköping. Finansieringsförslaget bygger på så kallad offentlig-privat samverkan (OPS). Staten, genom Trafikverket, bidrar med 12 miljarder kronor och övriga medel förväntas komma från EU och privata investerare.

Debatt

Götalandsbanan har enorm potential

Bo Lind är pensionerad universitetsadjunkt. Han menar att det det svenska järnvägsnätet inte alls är fullt utbyggt som många påstår. I dag saknar Stockholm och även Linköping och Norrköping i stort sett direkta tågförbindelser med flera större städer i landet.

Kapacitet Nyhet

Järnvägarna i allt sämre skick

De svenska järnvägarna är i allt sämre skick. Underhållet är kraftigt eftersatt och den så kallade underhållsskulden har de senaste fyra åren vuxit med sju miljarder till 43 miljarder kronor.

Kapacitet

Alla vill köra tyngre tåg

Tågen på Malmbanan väger 8 600 ton. Sedan några år körs malmtåg på 9 400 ton från Malmberget till Luleå. Green Cargo kör 3 700 ton i stålämnestågen Luleå-Borlänge. Hector Rail kör virkeståg på 3 000 ton till SCA i Östrand.

Kapacitet Nyhet

Lång väntan på ny bro

Den gamla bron över kanalen i Vänersborg skulle repareras under tre veckor och sedan skulle tågen åter kunna rulla över bron. Tio månader senare är bron borta och en ny bro dröjer ytterligare drygt ett år.

Kapacitet

Skogen kräver större tåg

I många år har det varit fullt fokus på längre tåg och tyngre tåg. Men med större tåg kan betydligt mer virke och flis lastas på tåg som inte behöver bli längre än i dag.

Notis

Tomteboda ska upprustas för bättre kapacitet

Utvecklingen av Tomteboda ska stärka Stockholms framtida tågkapacitet. Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förslag för utveckling av området med målet att modernisera bangården för att möta dagens och framtidens behov och samtidigt avlasta Stockholms Centralstation.

Nyhet

Ingen plats för fler godståg

När tunneln under Fehmarn Bält är klar 2029 kommer godstågstransporterna mellan Norra Tyskland och Sverige att öka med 200-300 procent. Men ingen vet hur godstågen ska få plats på spåren i södra Sverige.

Kapacitet Nyhet

Kapacitet viktigare än hastighet

Det handlar inte om 250 eller 320 km/h. Det handlar om kapacitet för den ökande tågtrafiken och om utrymme för såväl godståg som pendeltåg, regionaltåg och snabbtåg. Det anser Pär Helgesson på SJ.

Kapacitet

Många små steg för godstågen

Längre tåg, tyngre tåg, större tåg, bättre signalsäkerhetssytem och automatkoppell. Allt behövs för att göra tågtransporterna mer konkurrenskraftiga. Det anser Oskar Fröidh på KTH.

Kapacitet Nyhet

Inga tecken på sabotage

Det kommer att ta flera veckor innan trafiken kan återupptas på Malmbanan mellan Björkliden och Riksgränsen. Räler, sliprar och kontaktledning är skadade. Men det finns inga tecken på sabotage eller annan yttre påverkan.

Kapacitet

Försenade tåg drabbade 100 000

Över 500 tåg försenades upp till två timmar och tjogtals tåg ställdes in. Restriktionerna för tågtrafiken mellan Sparreholm och Flen drabbade närmare 100.000 resenärer och kostade tågtrafikföretagen tiotals miljoner kronor.

Nyhet

Så blir banunderhållet bättre

Det går att effektivisera järnvägsunderhållet. Men det krävs ökat samarbete inom branschen, nya underhållskontrakt, ny reservdelsstrategi och fler växelbyten. Det skriver Trafikverket i en rapport till regeringen.

Kapacitet Nyhet

Många små men få stora projekt

Dubbelspår, förbigångsspår, vändspår, bangårdsförlängningar, samtidig infart, spårbyten, kontaktledningsbyten, ställverksbyten och slopning av plankorsningar. Trafikverkets genomförandeplan för åren 2024–2029 är en katalog över alla åtgärder i de svenska järnvägarna under sex år.

Reportage

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

KapacitetKrönika

Det är något grundläggande fel

Vid en konferens nyligen berättade en person för mig att vi i Sverige på 1850-talet satsade uppemot en fjärdedel av statens utgifter på att bygga järnväg och att staten lånade betydande belopp. Tänk om man haft dagens sätt att resonera på den tiden. Då hade det aldrig blivit några järnvägar.

Sponsrat innehåll

EuroDual – framtidens godståg i Skandinavien

Skandinavien står inför en avgörande utmaning – den åldrande lokflottan hotar att urholka järnvägens konkurrenskraft och försprång inom hållbara transporter. Sverige har en av Europas äldsta lokflottor, vilket riskerar en oönskad förskjutning från järnvägs- till vägtransporter.

Reportage

Snart klart för 750 meter långa tåg

På stora delar av det svenska järnvägarna tillåts 630 meter långa godståg. Många vill se betydligt längre tåg men Green Cargo tycker det är viktigare med lite längre godståg i verkligheten än riktigt långa godståg på ritbordet.

Kapacitet Nyhet

Malmbanan åter öppen

Klockan 07 på tisdagsmorgonen öppnades Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen åter för trafik efter 65 dygn. Fyra och en halv miljoner ton malm till ett värde av närmare åtta miljarder kronor ska successivt transporteras till Narvik. Persontåg är inte välkomna.

Fler spännande ämnen att utforska

Spårväg

Lång strid om spårvägen i Lund

Spårvägen har verkligen engagerat Lundaborna, för eller emot. Debattinläggen och tidningsartiklarna har avlöst varandra genom åren. Spårvägsmotståndarna har bildat ett nytt politiskt nytt parti, FNL (Förnyalund), och ingår nu i kommunstyrelsen.

Alternativa bränslen

Batteritåg på Kinnekulle

Det mesta pekar mot elhybridtåg när Västra Götalandsregionen och Västtrafik ska köpa nya tåg för trafiken på Kinnekullebanan. Men vätgasdrift är definitivt inte uträknad. På kort sikt blir det biodiesel i Itino-tågen.