Annons:

Publicerad: 2022-11-29

Storsatsning på tåg i väst

Västtrafik hoppas kunna öka tågresandet med 50 procent när Västlänken står klar. Trafiken utökas på nästan alla sträckor i Västra Götaland. Satsningen kräver 35 nya tågsätt utöver de 45 som levereras de närmaste åren.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Den nya stationen för Västlänken vid centralstationen i Göteborg växer fram. Bilden är från februari 2022.

Västlänken möjliggör genomgående tågtrafik i Göteborg och Västtrafik planerar regionaltågstrafik Skövde–Varberg, Vänersborg–Korsvägen och Uddevalla–Korsvägen samt pendeltågstrafik Älvängen–Kungsbacka och Alingsås–Mölndal.

”Västlänken är avgörande för att kunna utveckla den lokala och regionala tågtrafiken i Västsverige”, säger Markus Gunnervall, trafikstrateg på Västtrafik.

”Men det är viktigt att Västlänken reserveras för lokala och regionala tåg, att Trafikverket inte tillåter fjärrtåg där.”

”Ska vi kunna skapa tät och regelbunden trafik krävs strikta kanalplaner eftersom det kommer att skapas så många beroenden både i Göteborg men också på andra knutpunkter.”

Regionaltåg Skövde-Varberg via Västlänken

Den stora satsningen är en ny regionaltågslinje mellan Skövde och Varberg. Tågen kommer i högtrafik att ha kvartstrafik mellan Alingsås och Mölndal, halvtimmastrafik till Varberg och timmestrafik till Skövde. Regionaltågen kommer att göra uppehåll även i Floda, Lerum, Partille, Mölndal, Lindome, Åsa och Värö.

Det blir också en ny regionaltågslinje mellan Göteborg och Strömstad via Trollhättan. Tågen går i timmestrafik mellan Göteborg och Uddevalla och restiden minskar med 15 minuter.

Pendeltågen mellan Göteborg och Kungsbacka och mellan Göteborg och Älvängen kopplas samman till en ny linje samtidigt som pendeltågen mellan Alingsås och Göteborg förlängs till Mölndal.

Sex avgångar i timman

Det nya trafikupplägget med uppehåll för regiontåg på fler pendeltågsstationer innebär att trafikutbudet ökar kraftigt i Partille, Lerum och Floda, från idag tre tåg per timme i högtrafik till som mest sex tåg per timme.

”För att få fungerande trafik på Västra stambanan måste vi snabba upp pendeltågen och det åstadkommer vi genom att ta bort uppehållen i Sävenäs och Aspedalen”, säger Markus Gunnervall.

”Det krävs ett kraftfullt samordningsarbete från Trafikverket sida medan trafikföretagen verkligen måste samarbeta för att skapa fungerande helhetslösningar.”

Driftplatsen Lerum förses 2025-2026 med förbigångsspår för fjärrtågen men Västtrafik planerar inte några tåg ska vända i Lerum.

X80 blir stommen i regionaltågstrafiken i Västsverige om några år. X80 004 på väg från Tyskland till Sverige ombord på tågfärjan M/S Skåne 2 april 2022.

Annons:

Provisorisk plattform i Mölndal

För att klara alla vändande tåg i Mölndal behövs en provisorisk plattform i väntan på en mer genomgripande ombyggnad av stationen i samband med byggandet av ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

”Vi kan ju vända tågen vid Korsvägen där det redan från start kommer att finns fyra spår vid två plattformar men då kan färre resenärer resa utan tågbyten” säger Markus Gunnervall.

Att pendeltågen från Älvängen kopplas samman med Kungsbacka i stället för pendeltågen från Alingsås beror på att det finns lika mycket plats för tät pendeltågstrafik på Vänerbanan som på Västkustbanan medan trafiken är mycket mer störningskänslig på Västra stambanan.

”Dessutom får Partille, Lerum, Floda och Alingsås bra förbindelser med Kungsbacka med de nya regionaltågen”, säger Markus Gunnervall.

Tät trafik på fler banor

Även på Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kust-till-kustbanan ökas turtätheten och takttidtabell med avgångar varje timme under hela trafikdygnet utom kvällar då trafiken glesas ut något införs. De nya tidtabellerna innebär ett ökat antal avgångar per dygn från dagens 8-11 dubbelturer till 14 dubbelturer per dygn.

De ekonomiska analyserna Västtrafik genomfört visar att resandet väntas öka från 21 miljoner resor år 2019 till 32 miljoner resor år 2028.

Nettokostnaden för trafiken väntas öka med 390 miljoner kronor per år. I kostnaden ingår ökade kostnader för fordon och fordonsdepåer samt minskade kostnader för regional busstrafik.

Bättre trafik ger fler resenärer

Tidigare satsningar på utökad tågtrafik i Västra Götaland haft stor effekt på resandet. 2009 utökades trafiken på Södra Bohusbanan mellan Uddevalla och Göteborg. På fem år från 2007 till 2012 ökade resandet med 80 procent.

I december 2012 genomfördes den senaste stora trafikförändringen när det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan invigdes. Från 2007 till 2017 ökade resandet på linjen Göteborg-Vänersborg med 250 procent, från 700 000 till 2,5 miljoner resor per år.

Resandet med Västtrafiks tåg har ökat kraftigt under 2022 och i stort sett hela tappet under pandemin har återhämtats.
Resandet utanför Göteborgsområdet har ökat kraftigt, bland annat på Kinnekullebanan.

En av Västtrafiks X61-motorvagnar på väg från Älvängen till Göteborg vid Nol mellan Göteborg och Trollhättan.

All time high på Kinnekullebanan

”Kinnekulletåget hade all time high i september med 49 100 resor under en och samma månad”, säger Markus Gunnervall. ”Men rekordet stod sig bara till oktober då vi hade 49 500 resor på Kinnekulletåget.”

”En del av förklaring till det ökade resandet ser vi är den nya zonindelningen som har inneburit att många tågresor, särskilt de ute i regionen, har blivit billigare. En annan orsak tror vi är de höga bränslepriserna.”

Västtrafik har beställt 45 nya tågsätt, X80, som ska levereras från Alstom under åren 2023–2026. Samtidigt ska 50 äldre fordon tas ur trafiken under åren 2024–2030, bland andra de 40 X11-, X12- och X14-tågen från 1980- och 1990-talen som troligen skrotas, de fem tvåvagnars Reginatågen som återlämnas till Transitio och fem X61-tåg som återlämnas till Skånetrafiken.

Nya fordon ersätter gamla

Det innebär i praktiken att nya fordon ersätter gamla utan någon utökning av fordonsflottan.

För att kunna genomföra en utökning av trafiken krävs att ytterligare fordon beställs.

”Vi beräknar att det behövs ytterligare 35 fordon och det finns en sådan option i avtalet med Alstom” säger Markus Gunnervall.

En annan viktig förutsättning för att kunna öka trafiken är att infrastrukturen byggs ut enligt de planer som Trafikverket haft.

”Det finns risk för att några av järnvägsprojekten i gällande plan kan komma att bli försenade vilket kan påverka våra satsningar”, säger Markus Gunnervall.

Viktigt med nya uppställningsbangårdar

”Det är särskilt viktigt att de nya uppställningsbangårdarna i Pilekrogen i Mölndal och Lärje blir klara i tid. När uppställningsspåren vid Göteborg C och på Sävenäs rangerbangård försvinner måste vi kunna ställa våra fordon på andra platser. Lärje byggs som planerat men Pilekrogen verkar bli försenad vilket kan ställa till problem.”

Dessutom krävs förlängning av plattformarna på stationerna mellan Göteborg och Uddevalla, nytt förbigångsspår för södergående tåg vid Lekarekulle på Västkustbanan och vändspår för pendeltågen i Älvängen.

Depån I Sävenäs byggs ut och blir den nya huvuddepån för lättare och medeltungt underhåll. Depån i Falköping byggs ut för att hantera tyngre underhåll.

Skansendepån vid Göteborgs central avvecklas men behöver finnas kvar ytterligare några år efter invigningen av Västlänken för klara underhållet av X12 och X14 till dessa tas ur trafik.

Planerna på en ny depå i Sandbäck söder om Mölndal skjuts på framtiden men det blir troligen en tvätthall i anslutning till den nya uppställningsbangården i Pilekrogen som Trafikverket färdigställer till år 2027

Västtrafiks X50 3289 vid Algutsgården mellan Herrljunga och Alingsås på Västra stambanan i februari 2018.
Efter uppehållet i Källby sätter Y31 1418 fart på skarvspåret upp mot Kinnekulle 30 september 2020.

Busstrafiken krymps

När tågtrafiken utökas kommer busstrafiken att krympas. Busslinjerna i Norra Bohuslän kommer troligen att ansluta till tågen i Munkedal och Uddevalla C. Linje 810 mellan Göteborg och Uddevalla kan dras in. Trafiken med expressbussarna från Stenungsund, Tjörn och Orust kan dras ner. Bussarna på linjerna 101 och 110 mellan Bollebygd och Göteborg blir komplement till tågtrafiken.

”Ambitionen är att utöka tågtrafiken successivt till Västlänken står klar”, säger Markus Gunnervall.

”2026 ska vi ha alla de 45 beställda X80-tågen på spåren.

”Men vi har kommer inte att ha vändspåren i Älvängen klara till dess och dessutom ska kontaktledningsanläggningen mellan Alingsås och Göteborg bytas ut 2025-2026, det blir två svettiga år för Västtrafik och för resenärerna.”

Fler tåg Göteborg–Örebro inom kort

Redan om några veckor utökar SJ regionaltågstrafiken med dubbeldäckarna X40 mellan Göteborg med tre dubbelturer per dag. Tågen ersätter tre dubbelturer med Västtågen mellan Göteborg och Falköping, två av dessa turer körs på andra tider i högtrafik.
Bohusbanan stängs helt mellan Stenungsund och Uddevalla från april till november 2023 för byte av kontaktledning och renovering av tunnlar.

De tre första X80-tågen levereras från Alstom och fem X61-fordon återlämnas till Skånetrafiken.

Om ett år utökar SJ trafiken mellan Göteborg och Örebro med ytterligare tre dubbelturer per dag. Västtågen mellan Göteborg och Falköping flyttas till andra tidslägen.

Första tåget på Viskadalsbanan efter ombyggnaden av banan kördes 8 augusti 2022.Västtrafiks X14 3228 gör uppehåll i Skene.
Foto: Bengt Spade
En av Västtrafiks X61:or avgår från Varberg mot Göteborg 12 april 2022. I förgrunden rampen mot den nya nedsänkta stationen i Varberg.

Utökad trafik redan om ett år

Samtidigt utökas av trafiken mellan Uddevalla och Herrljunga med två dubbelturer, mellan Herrljunga och Borås med en dubbeltur, mellan Göteborg och Åmål med en dubbeltur och mellan Skene och Varberg med en dubbeltur. 2024 blir det fortsatta avstängningar på Bohusbanan i samband med byte av kontaktledning.

Troligen sker en betydande utökning av trafiken mellan Stenungsund och Uddevalla, mellan Göteborg och Kungsbacka och mellan Göteborg och Älvängen om två år.

Enligt preliminära planer införs takttidtabell på Västra stambanan, Jönköpingsbanan, Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kust-till-kustbanan i december 2025 och trafiken utökas på många av banorna utanför Göteborgsområdet.

Stor omläggning när Västlänken står klar

I samband med invigningen av Västlänken i december 2026 sker den stora omläggningen av regionaltågs- och pendeltågstrafiken i Göteborgsområdet.

Det finns åtskilliga frågetecken när det gäller tidplanerna för utökningarna och omläggningen av trafiken i Västsverige.

Planering för ny station i Brålanda är påbörjad, utredning pågår med deltagande från både Vänersborgs kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Planeringen för en ny station i Bäckefors är inte påbörjad men Västra Götalandsregion har varit tydligt med avsikten att även Bäckefors ska få en station.

Nya stationer mellan Öxnered och Ed är också en förutsättning för att utöka trafiken mellan Trollhättan och Ed.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Stora satsningar på järnvägen för att möta industriutbyggnaden i norra Sverige. Höjd hastighet till 250 km/tim på Ostkust- och Västkustbanan. Ökat underhåll av högtrafikerade banor. Fortsatt utbyggnad av nya stambanor och ERTMS, med krav på ombordutrustning senast 2029.

Nyhet

Många tog tåget i somras

Många tog tåget sommaren 2023. Antalet resor under juli var troligen rekordstort men översvämningarna och omledda och inställda tåg i augusti innebar kraftigt minskar resande.

Eneryda 2023-07-06. SJ X2 på södra stambanan.
Nyhet

Tio röjningslok i ständig beredskap

Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige. I storstadsområdena ska evakuering av tåg inledas högst en timma efter haveri. Röjning av spåren ska påbörjas inom två timmar.